نحوه ثبت نام اولیه ، نگارش و ارسال مقاله

راهنمای ثبت نام:
جهت اطلاع از نحوه ثبت نام اولیه و ارسال مقاله فایل راهنما را با 
کلیک روی اینجا دانلود کنید.نحوه نگارش مقالات :

 مقالات ارسالی بایستی نتیجه انجام کار علمی _ تحقیقی، ترجیحاً ایده‌های جدید بوده که قبلاً در همایش‌های خارجی یا داخلی چاپ نشده باشد.

مقاله با نرم‌افزار Word  تایپ شده و حداقل و حداکثر صفحات مقاله 5 تا 8 صفحه A4 و در سربرگ همایش تنظیم شود. حاشیه‌ها از بالا 3.5 سانتی متر و از پایین،چپ و راست 2.5سانتیمتر بوده و نیم سانتیمتر از راست برای صحافی در نظر گرفته شود فاصله بین سطرها یک سانتی متر باشد. متن مقاله با قلم ب لوتوس 12 نگارش شود و در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری می‌باشد:
  •  عنوان مقاله با قلم ب لوتوس 14 ضخیم و به صورت وسط چین در دو خط حداکثر تنظیم شود 
  • نام نویسندگان با قلم ب لوتوس به اندازه 12 و آدرس نویسندگان با قلم ب لوتوس 11 که در ذیل عنوان مقاله به ترتیب آورده شود و  نگارش نویسنده مسئول با ذکر آدرس پست الکترونیکی در آخر معرفی گردد و تمام موارد وسط چین تنظیم گردند.
  • چکیده فارسی مقاله حداکثر، در 15 خط نگارش شود.
  • ترتیب موضوعات اصلی مقاله: چکیده فارسی در ابتدای مقاله و بدنبال آن مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، نتیجه گیری کلی و تشکر و قدردانی، منابع  و در آخر چکیده انگلیسی در یک صفحه جداگانه آورده شود.
  • چکیده انگلیسی با قلم Time New Roman 12نگارش گردد.

 از علاقمندان به ارایه مقاله دعوت می‌گردد مقالات خود را با توجه به دستورالعمل و قالب و در سربرگ همایش تنظیم و به صورت فایل Word  ارسال نمایند و نام فایل همایش با حروف انگلیسی و با نام نویسنده مسئول و در صورت بیش از یک مقاله با شماره به دنبال نام نویسنده مسئول مشخص شود.

جهت دانلود دستورالعمل و قاب سربرگ همایش کلیک کنید.