هزینه ثبت نام و شرکت در همایش

هزینه ثبت نام و شرکت در همایش :

داوطلبان شرکت در همایش با مقاله بعد از پذیرش قطعی مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی و داوطلبان شرکت در همایش بدون مقاله، لازم است مجموع هزینه های لازم ثبت نام را به حساب سیبا 0108293453004 و یا شماره کارت 6037991899526895 نزد بانک ملی ایران به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با مشخصات نام داوطلب حضور در همایش واریز نموده و سپس جهت وارد نمودن مشخصات فیش در قسمت ثبت نام نهایی در همایش (که پس از اعلام نتایج فعال خواهد شد ) را انتخاب نموده و مشخصات کامل را ثبت نموده و اصل فیش را نیز در زمان برپایی همایش تحویل نمایند.

 
 


هزینه ثبت نام و اسکان در همایش:

مقاله اول : 1000000 ریال (یک میلیون ریال)
در صورت ارسال مقالات بیشتر ملزم به پرداخت 500،000 ریال به ازای هر مقاله می‌باشد.
هزینه حضور در همایش بدون ارایه مقاله: 200000 ریال (دویست هزار ریال)
برای افرادی که بدون مقاله در همایش حضور داشته باشند گواهی حضور صادر خواهد شد.