محورهای همایش

محورهای موضوعی:
الکترونیک
قدرت
کنترل
مخابرات
مهندسی پزشکیمحورهای برتر:
انرژی های نو
بازار برق
پردازش سیگنال و تصویر
ادوات نیمه هادی